Nosacījumi

Pasūtījumu pieņemšana un tulkojumu nosūtīšana Pasūtītājam
* Iesniedzot tulkojamo tekstu, Pasūtītājs apliecina, ka piekrīt šiem tulkojumu biroja SIA Kvik.lv (turpmāk – Birojs) noteikumiem un nosacījumiem, ja nav noslēgta cita rakstiska vienošanās.
* Pasūtītājs nodod Birojam tulkojamo materiālu ar elektroniskā pasta starpniecību vai citā veidā, par ko ir vienojušās puses. Tulkojumi tiek piegādāti ar elektroniskā pasta starpniecību vai citādi, ja par to ir vienojušās puses.
* Pasūtītāja pienākums ir piegādāt Birojam tulkojamo materiālu salasāmā formā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piegādātais materiāls nav skaidri salasāms, Birojs var atteikties paveikt tulkojumu vai veikt to nepilnīgi.
* Birojam ir tiesības atteikties pieņemt pasūtījumu no jebkura klienta neatkarīgi no apstākļiem.
* Tulkojums tiek veikts, saglabājot oriģinālā teksta formātu un pēc iespējas arī struktūru, ja tas ir ticis iesniegts MS Word, Excel vai PowerPoint formātos. Ja Pasūtītājs iesniedz tekstus tulkošanai citos formātos, Birojs izpilda tulkojumu MS Word formātā. Birojs var izpildīt pasūtījumu arī Pasūtītājam nepieciešamajā formātā, taču šādā gadījumā par to tiek panākta atsevišķa vienošanās, formatēšanas darbs tiek uzskatīts par atsevišķu pakalpojumu un tiek apmaksāts atsevišķi no tulkojuma.
* Birojs nodod Pasūtītājam mantiskās un nemantiskās tiesības uz tulkojumiem pēc tam, kad ir pilnībā veikta tulkojuma apmaksa.

Termiņi un cenas
* Attiecībā uz termiņu un cenu, kas tiek piedāvāti, pieņemot pasūtījumu, Birojs patur tiesības atkārtoti apspriest nosacījumus vai atsaukt pasūtījumu, ja pēc teksta novērtēšanas tiek noskaidrots, ka sākotnēji piedāvātos nosacījumus nav iespējams izpildīt.
* Samaksa par tulkošanas pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar Biroja spēkā esošo Cenrādi, ja nav citādas rakstiskas vienošanās starp pusēm. Cenrādis ir publicēts Biroja mājas lapā www.kvik.lv. Spēkā ir minimālā samaksa, kas norādīta Cenrādī. Birojs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt pilnu vai daļēju priekšapmaksu.

* Darbu izpildes gaitā pēc vienošanās ir pieļaujamas atkāpes no sākumā noteiktās cenas (pasūtītā darbu apjoma vai grūtības pakāpes izmaiņas darbu gaitā, atkāpes no plāna, ko pieprasījis Pasūtītājs). Taču Birojs nav tiesīgs piemērot augstāku cenu, par to iepriekš nevienojoties ar Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs nepiekrīt cenas paaugstināšanai, Birojam ir tiesības atteikties no tālākas pasūtījuma izpildes.

* Tulkojumi tiek veikti saskaņā ar termiņiem, par kuriem abas puses ir vienojušās. Gadījumā, ja klients tulkojumu pieprasa ātrāk par iepriekš, starp pusēm noteikto termiņu, Birojs ir tiesīgs pieprasīt papildu samaksu par ārpustermiņa tulkojuma veikšanu, par šīs samaksas summu abām pusēm iepriekš abpusēji vienojoties. Gadījumos, kad Birojs nespēj veikt tulkojumu iepriekš starp pusēm noteiktajā termiņā, Birojs brīdina Pasūtītāju un Puses abpusēji vienojas par turpmākajiem saistību izpildes nosacījumiem.

* Šie Noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti pēc Biroja ieskatiem.